Lectures of Guruji Books of Guruji Mohan you can get in Germany over Annette Vogt.
Guruji Mohan: "Be Yourself and Not a Copy" Vortrag am 29.09.14 in Berlin
Guruji Mohan, February 19th, 2014 in Pushkar Part 01
Guruji Mohan, February 19th, 2014 in Pushkar Part 02