Germany Guruji Mohan No schedule in 2019. Guruji decided to come again in 2020.                                 
Germany Guruji Mohan No schedule in 2019. Guruji decided to come again in 2020.